Navigace

Obsah

Zpět

20.11.2017

Zápis č. 5/2017 z veřejného  zasedání obecního zastupitelstva Obce Grunta konaného dne 20.11.2017  v zasedací místnosti obecního úřadu  Obce Grunta.

 

 

Přítomni:   Čeněk Pozdník, Aleš Šibrava, Eva Zelenková, Martin Vokřál,  Jiří Ložek, Milan Šorf, Vladimír Lhotka

 

Program jednání obecního zastupitelstva

 1. Zahájení
 2. Program schůze
 3. Volba zapisovatele a ověřovatele zápisu
 4. Kontrola usnesení ze zasedání OZ ze dne 20.9.2017
 5. Rozpočtového opatření č. 4/2017
 6. Objednávka projektové dokumentace na stavbu „Vodovod v obci Grunta včetně vodovodních přípojek“ dle cenové nabídky ze dne 23.10.2017 pro stavební povolení.
 7. Záměr prodeje části  pozemku parcelní číslo 582/3 v k.ú. Grunta
 8. Projednání žádosti o součinnost s rozvojem plochy v obci  Grunta určené k zástavbě
 9. Administrace projektu „Vodovod v obci Grunta včetně vodovodních přípojek“
 10. „Plán financování a realizace obnovy kanalizace“ pro obec Grunta pro období 2017 - 2026
 11. Různé

11.1. Mikulášská nadílka

11.2.  Rozsvěcení vánočního stromku

11.3. Nákup nové úřední desky  

11.4. Oprava požární nádrže

11.5. Osazení značky u místní komunikace u čp. 30  

 1. Usnesení
 2.  Závěr

 

1. Zahájení  

Zastupitelstvo bylo zahájeno v 19.00 hod. přivítáním přítomných starostou obce, který zasedání řídil.

 

2. Program schůze

Starosta seznámil přítomné s programem zasedání.  Přednesený návrh programu byl schválen bez doplnění a připomínek.

 

Hlasy: pro 7.  Program schůze obecního zastupitelstva byl schválen.

 

3. Volba zapisovatele a ověřovatele zápisu.

Zapisovatelem zápisu byl navržen Aleš Šibrava, ověřovatelem Jiří Ložek

 

Hlasy: pro 7.  OZ schvaluje zapisovatele a ověřovatele zápisu.

 

4. Kontrola usnesení ze dne 20.9.2017

Při kontrole usnesení ze zasedání ze dne 20.9.2017 nebyly zjištěny nedostatky a nebyly uplatněny žádné připomínky.

 

Hlasy: pro 7. Kontrola usnesení ze dne 20.9.2017  byla schválena.

 

5. Rozpočtové opatření č. 4/2017

Účetní obce Grunta pí Alena Krátká seznámila přítomné zastupitele s návrhem rozsahu rozpočtového opatření č. 4/2017 a odůvodnila jeho obsah.

 

Hlasy: pro 7.  OZ schvaluje rozpočtové opatření č. 4/2017.    

 

6. Projektová dokumentace na stavbu „Vodovod v obci Grunta včetně vodovodních přípojek“  pro stavební povolení.

Obec Grunta požádala Vodohospodářskou společnost Vrchlice-Maleč a.s. se sídlem Kutná Hora, Ku Ptáku 387 o zpracování cenové nabídky pro vypracování projektové dokumentace pro stavební povolení na stavbu „Vodovod v obci Grunta včetně vodovodních přípojek“. Tato společnost pro obec již vypracovala projektovou dokumentaci pro územní řízení na uvedenou stavbu.  Dne 23.10.2017 byla obci Grunta předložena VHS Vrchlice-Maleč a.s. Kutná Hora cenová nabídka na vypracování projektové dokumentace pro stavební povolení včetně zajištění inženýrské činnosti za částku Kč  124 903,- bez DPH.

Přítomní zastupitelé byli seznámeni s možností zadat zpracování předmětné projektové dokumentace bez výběrového řízení  tak, jak to obci umožňuje směrnice č. 1/2013, o stanovení způsobu, postupu a evidence veřejných zakázek. V článku 3 směrnice je stanoveno, že  veřejná zakázka malého rozsahu muže být zadána přímo jednomu dodavateli v případech, kdy je takovéto zadání hospodárné a kdy je třeba zakázku vyhotovit v krátké době.

OZ konstatuje, že VHS Vrchlice-Maleč a.s. Kutná Hora  má pro předmětnou stavbu, resp. její projekční zpracování rozhodující podklady (zejména polohopis a výškopis) a je z hlediska hospodárnosti zadat tuto veřejnou zakázku přímo oslovenému dodavateli - VHS Vrchlice-Maleč a.s. Kutná Hora.

 

Hlasy: pro 7.  OZ schvaluje zadat vypracování projektové  dokumentace pro stavební povolení na stavbu   „Vodovod v obci Grunta včetně vodovodních přípojek na základě předložené nabídky VHS Vrchlice – Maleč Kutná Hora za částku Kč 124 903,- bez DPH.

 

7. Záměr prodeje části  pozemku parcelní číslo 582/3 v k.ú. Grunta

V souvislosti s přístupem na tzv. Farskou zahradu, požádala Římskokatolická o odprodej části pozemku parcelní číslo 582/3 v k.ú. Grunta a to na základě jednání se zástupci obce, které proběhlo 7.10.2017. Po diskusi zastupitelstva bylo rozhodnuto, že předmětná  část pozemku parcelní číslo 582/3 v k.ú. Grunta  nebude prodávat a jeho užívání smluvně ošetří s nájemcem Farské zahrady panem Jaroslavem Vebrem.

 

Hlasy: proti 7.  OZ neschvaluje záměr prodeje části pozemku parcelní číslo 582/3 v k.ú. Grunta  Římskokatolické farnosti Kutná Hora

 

8. Žádost o součinnost s rozvojem plochy v obci Grunta určené k zástavbě

Obci Grunta byl doručen dopis pana Martina Fördöse ze společnosti Coreact reality se sídlem Praha 10, Tiskařská 257/10 se žádosti o součinnost Obce Grunta s rozvojem plochy určené k zástavbě. Po diskusi zastupitelstva bylo dohodnuto, že bude se zástupcem společnosti iniciovaná pracovní schůzka zastupitelstva  a to v první polovině ledna roku 2017.

 

Hlasy: pro 7.  OZ  souhlasí se svoláním pracovní schůzky se zástupcem společnosti Coreact reality se sídlem Praha 10, Tiskařská 257/10 panem Martinem Fördösem ve věci projednání součinnost Obce Grunta s rozvojem plochy.

 

9. „Administrace projektu na stavbu vodovodu v obci Grunta“

Přítomné zastupitele seznámil místostarosta s průběhem a závěrem výběrového řízení na poskytnutí služby „Administrace projektu na stavbu vodovodu v obci Grunta“.  Na základě předložených nabídek, byla jako nejvýhodnější nabídka vyhodnocena nabídka společnosti Witero s r.o. se sídlem Praha 3, Biskupcova 1845/75, která za administraci shora uvedeného projektu činní  Kč 81 070,-  včetně DPH + 1.99% z případně přidělené dotace

 

Hlasy: pro 7.  OZ schvaluje závěr výběrového řízení na poskytnutí služby „Administrace projektu na stavbu vodovodu v obci Grunta“ a pověřuje starostu podpisem smlouvy s vítězným uchazečem

 

10. Plán financování a realizace obnovy kanalizace pro Obec Grunta na období 2017 - 2026 

Provozovatel gravitační splaškové kanalizace v obci Grunta předložil Obci Grunta  „Plán financování a realizace obnovy kanalizace pro Obec Grunta na období 2017 – 2026“. Po seznámení s obsahem předloženého dokumentu OZ předložený dokument schválilo.

 

Hlasy: pro 7.  OZ schvaluje „Plán financování a realizace obnovy kanalizace pro Obec Grunta na období 2017 – 2026“

11. Různé

11.1.–Mikulášská nadílka  – OZ pověřilo  pana Jiřího Ložka a Milana Šofra o nákup a přípravu balíčků na mikulášskou nadílku v kostele

11.2.–Rozsvícení vánočního stromku – starosta pozval občany na rozsvícení vánočního stromku, které proběhne dne  2.12.2017

11.3. – Pořízení nové úřední desky  – starosta přítomné zastupitele informoval o nákupu nové úřední desky

11.4.–Oprava požární nádrže  – po započatí napouštění požární nádrže bylo zjištěno, že dochází průsaku  vody dnem.  Bylo dohodnuto, že nádrž bude v roce 2018 doopravena

11.5.–Osazení značky – na místní komunikaci u čp. 30 bude osazena značka s textem  „Veřejná komunikace – průjezd a průchod povolen“

13. Závěr

Starosta poděkoval přítomným za účast a jednání obecního zastupitelstva Obce Grunta  ve 20.35 ukončil. 

 

V Gruntě  23.11.2017

 

Zapisovatel:  Aleš Šibrava

Ověřovatel:  Jiří Ložek     

Starosta: Čeněk Pozdník

Vyvěšeno: 2. 12. 2017

Datum sejmutí: 18. 12. 2017

Zodpovídá: Správce Webu

Zpět