Navigace

Obsah

Zpět

20.4.2017

Zápis č. 2 z veřejného  zasedání obecního zastupitelstva Obce Grunta konaného dne 20.4.2017  v zasedací místnosti obecního úřadu  Obce Grunta.

 

 

Přítomni:   Čeněk Pozdník, Aleš Šibrava, Eva Zelenková, Martin Vokřál,  Jiří Ložek, Vladimír Lhotka

Milan Šorf

 

Program jednání obecního zastupitelstva

 1. Zahájení
 2. Program schůze
 3. Volba zapisovatele a ověřovatele zápisu
 4. Kontrola usnesení ze zasedání OZ ze dne 23.3.2017
 5. Schválení účetní uzávěrky obce Grunta za rok 2016
 6. Schválení závěrečného účtu za rok 2016
 7. Schválení střednědobého rozpočtového výhledu
 8. Schválení výzvy k podání nabídka na VZMR č.1/2017 
 9. Diskuse

9.1. Čarodejnice 2017 

9.2 Oprava požární nádrže

 1. Usnesení
 2.  Závěr

 

1. Zahájení  

Zastupitelstvo bylo zahájeno v 19.00 hod. přivítáním přítomných starostou obce, který zasedání řídil.

 

2. Program schůze

Starosta seznámil přítomné s programem zasedání.  Přednesený návrh programu byl schválen bez doplnění a připomínek.

 

Hlasy: pro 7.  Program schůze obecního zastupitelstva byl schválen.

 

3. Volba zapisovatele a ověřovatele zápisu.

Zapisovatelem zápisu byl navržen Aleš Šibrava, ověřovatelem Jiří Ložek.

 

Hlasy: pro 7.  OZ schvaluje zapisovatele a ověřovatele zápisu.

 

4. Kontrola usnesení ze dne 27.3.2017

Při kontrole usnesení ze zasedání ze dne 27.3.2017 nebyly zjištěny nedostatky a nebyly uplatněny žádné připomínky.

 

Hlasy: pro 7. Kontrola usnesení ze dne 27.3.2013 byla schválena.

 

5. Účetní uzávěrka

Účetní obce Grunta pí Alena Krátká seznámila přítomné zastupitele se závěrečným účtem za rok 2016 a se zprávou o výsledku hospodaření obce Grunta za rok  2016, kterou dne 20.3.2017 provedl odbor kontroly Krajského úřadu Středočeského kraje..

 

Hlasy: pro 7. OZ schvaluje účetní uzávěrku za rok 2016.

 

6. Závěrečný účet za rok 2016  a zpráva výsledek hospodaření obce Grunta za rok 2016

Účetní obce Grunta pí Alena Krátká seznámila přítomné zastupitele obsahem závěrečného účtu za rok 2016 a s výsledkem kontroly hospodaření obce Grunta za rok 2016, kterou provedl odbor kontroly Krajského úřadu středočeského kraje.

 

Hlasy: pro 7. Závěrečný účet za rok 2016 byl schválen bez výhrad

 

7. Střednědobý rozpočtový výhled obce Grunta

Účetní obce Grunta pí Alena Krátká seznámila přítomné zastupitele se střednědobým rozpočtovým výhledem obce Grunta a zdůvodnila výši jednotlivých položek tohoto výhledu.

 

Hlasy: pro 7. OZ schválilo předložený střednědobí rozpočtový výhled obce

 

8. Výzva k podání nabídka na VZMR č.1/2017    

Místostarosta obce předložil text výzvy k podání nabídky na veřejnou zakázku malého rozsahu č. 1/2017. Předmětem této výzvy je podání nabídky na zpracování projektové dokumentace pro územní řízení na stavbu přivaděče a vodovodních řadů v obci Grunta

Hlasy: pro 7. OZ schvaluje text výzvy k podání nabídky na veřejnou zakázku

 

9. Diskuse

9.1.  Čarodejnice 2017 – starosta pozval přítomné zastupitele a občany na čarodejnice roku 2017 

 

9.2. Starosta informoval  přítomné zastupitelé o postupu prací na opravě požární nádrže. V rámci zamyšlené opravy bude obec organizovat brigády občanů

 

 

11. Závěr

Starosta poděkoval přítomným za účast a jednání obecního zastupitelstva Obce Grunta  ve 20.10 ukončil. 

 

 

 

V Gruntě  24.4.2017

 

Zapisovatel:  Aleš Šibrava

Ověřovatel:  Jiří Ložek   

Starosta: Čeněk Pozdník

Vyvěšeno: 4. 5. 2017

Datum sejmutí: 20. 5. 2017

Zodpovídá: Správce Webu

Zpět