Navigace

Obsah

Zpět

23.3.2017

Zápis č. 1 z veřejného  zasedání obecního zastupitelstva Obce Grunta konaného dne 23.3.2017  v zasedací místnosti obecního úřadu  Obce Grunta.

 

 

Přítomní:   Čeněk Pozdník, Aleš Šibrava, Eva Zelenková, Jiří Ložek, Vladimír Lhotka, Martin Vokřál,

Neomluven:  Milan   Šorf

Hosté: Jaroslav Veber,  Václav Krejčí

 

Program jednání obecního zastupitelstva

 1. Zahájení
 2. Program schůze
 3. Volba zapisovatele a ověřovatele zápisu
 4. Kontrola usnesení ze zasedání OZ ze dne 21.12.2016
 5. Rozpočtové opatření č. 1/2017
 6. Výhled realizace vodovodního přivaděče a vodovodních řadu v obci – podání informace
 7. Audit hospodaření obce Grunta za rok 2016 – podání zprávy
 8. Informace o pronájmu „Farské zahrady“ – nájemce Jaroslav Veber
 9. Obnova (čištění) cest ve vlastnictví obce – Jaroslav Veber
 10. Možnost pronájmu  obecních pozemků (sad) – Václav Krejčí
 11. Různé

11.1. Oprava požární nádrže

11.2. Stavba „Altánu“ u rybníka poblíž dětského hříště

11.3. Čarodějnice 2017

11.4. Kontejner na bioodpad

11.5. Poškození cesty k objektu fary a její oprava

11.6. Dotace z krajského úřadu – podání informace

11.7. Přihlašování občanů k trvalému pobytu – podání informace

11.8. Poděkování za opravu cesty

11.9. Poděkování za přípravu podkladů pro  Audit hospodaření obce Grunta za rok 2016

 1. Usnesení
 2. Závěr

 

1. Zahájení  

Zastupitelstvo bylo zahájeno v 19.00 hod. přivítáním přítomných starostou obce, který zasedání řídil.

 

2. Program schůze

Starosta seznámil přítomné s programem zasedání.  Přednesený návrh programu byl schválen bez doplnění a připomínek.

 

Hlasy: pro 6. Program schůze obecního zastupitelstva byl schválen bez připomínek.

 

3. Volba zapisovatele a ověřovatele zápisu.

Zapisovatelem zápisu byl navržen Aleš Šibrava, ověřovatelem Martin Vokřál.

Hlasy: pro 6. OZ schvaluje návrh bez doplnění.

 

4. Kontrola usnesení ze dne 21.12.2016

Při kontrole usnesení ze zasedání ze dne 212016 nebyly zjištěny nedostatky a nebyly uplatněny žádné připomínky.

 

Hlasy: pro 6.  Kontrola usnesení ze dne 7.9.2016  byla schváleno.

 

5. Rozpočtové opatření č. 1/2017

Účetní obce Grunta pí Alena Krátká seznámila přítomné zastupitele s návrhem rozsahu rozpočtového opatření č. 1/2017 a odůvodnila jeho rozsah.

 

Hlasy: pro 6.  OZ schvaluje rozpočtové opatření č. 1/2017.          

 

6. Realizace vodovodního přivaděče a vodovodních řadů v obci

V průběhu měsíce února provedla obec šetření jehož účelem bylo zjistit zájem občanů o připojení na případně budované vodovodní řady.  Cca 97% občanů projevilo o toto připojení zájem. Obec již získala předběžný souhlas k napojení na vodovodní přivaděč Sukov a to ze strany jeho vlastníka, kterým je Vodohospodářské sdružení Kolín (dále jen „VHS Kolín“). V současné době je podána u společnosti VODOS Kolín s r.o. žádost o stanovení technický a jiných podmínek pro samotné napojení Ze strany občanů projevilo zájem cca 97% na tento přivaděč. Po stanovení podmínek a jejich projednání s VHS Kolín obec provede výběrové řízení na projektovou dokumentaci pro územní a stavební řízení.

 

OZ bere na vědomí informaci o postupu jednání ve věci případné stavby vodovodního přivaděče a vodovodních řadů v obci

 

7. Audit o hospodaření obce Grunta za rok 2016

Starosta obce a účetní obce informovali přítomné zastupitele o proběhnuvším auditu hospodaření obce za rok 2016. Zpráva o výsledku hospodaření obce za rok 2016 byla v souladu se zákonem vyvěšena na úřední desce obce s tím, že k závěrům výsledku hospodaření obce Grunta za rok 2016 bude v zákonem stanovené lhůtě svoláno řádné jednání zastupitelstva.

 

OZ bere na vědomí

 

8. Pronájem „Farské zahrady“

Jednání zastupitelstva byl přítomen jako host pan Jaroslav Vebr z Kutné Hory.  Jmenovaný se představil a prezentoval se jako nový nájemce tzv. Farské zahrady, která je ve vlastnictví Římskokatolické farnosti – arciděkanství Kutná Hora (pozemek parc. číslo 638 v k.ú. Grunta).  Tento pozemek chce zbavit náletových dřevin a vyčistit  s tím, že jej bude využívat jako zahradu. Po dohodě s vlastníkem zahrady vybuduje samostatný přístup do jejího prostoru a to osazením nových kovových vrat do stávající obvodové  cihlové zdi.  Pro přístup bude z části využívat pozemek parcelní číslo 582/3 v k.ú. Grunta, který je ve vlastnictví obce. Po zbudování vjezdu bude uzavřeno na užívání nezbytně nutné části pozemku parcelní číslo 582/3 pro vstup na zahradu věcné břemeno. Jako podklad pro další řízení byl předán geometrický plán č. 98-88/2015 ze dne 8.1.2016, kde je rozsah případného věcného břemene vymezen.

Obec požaduje vyčištění kouta u ohradní zdi zahrady  od svíček, věnců atd..  Po osazení vrat a u právě pozemků bude po vzájemné dohodě upravenou věcné břemeno na užívání části pozemku parcelní číslo 582/3 v k.ú. Grunta.

 

OZ bere na vědomí osazení kovových vrat do obvodové zdi na vyčištění části dotčeného pozemku parcelní číslo 582/3

 

 

9. Vyčištění pozemků parcelní číslo 625, 631/3, 632, 653, 674, 675 676 v k.ú. Grunta, které jsou ve vlastnictví  obce

Pan Jaroslav Vebr je vlastníkem pozemku parcelní číslo 4542 v kat. území Kutná Hora. Na tomto pozemku zamýšlí na základě příslušných povolení  vybudovat jednoduchou rozhlednu. Pro přístup k této stavbě by rád využil mimo jiné i obecní pozemky, které jsou v současné době zčásti zarostlé náletovými dřevinami.  Pan Vebr obci nabídl, že tyto pozemky na své náklady vyčistí, aby byl zajištěn přístup k zamýšlené stavbě rozhledny.

 

OZ bere na vědomí vyčištění obecních cest od náletových dřevin z důvodu zajištění přístupu k případné stavbě rozhledny na pozemku parcelní číslo 4542 v k.ú. Kutná Hora.

 

 

10.  Pronájem pozemků parcelní číslo 576/11 a 576/12 v k.ú. Grunta

Jednání zastupitelstva se zúčastnil pan Václav Krejčí s tím, že by mě zájem o pronájem pozemků parcelní číslo 576/11 a 576/12 v k.ú. Grunta.  Tyto pozemky má v současné době pronajaty  pan Luděk Ježek z Turnova, který nájem řádně platí.

Případnou výpověď platného smluvního vztahu obec zkonzultuje s právním zástupcem obce. Dle  názoru přítomných zastupitelů však pro není pro ukončení platné nájemní smlouvy důvod, neboť nájemce řádně plní své závazky vyplývající ze smluvního vztahu

 

OZ bere na vědomí

 

11. Různé

11.1. – oprava požární nádrže – požární nádrž bude očištěna a následně opravena předepsaným způsobem. K opravě bude svolána brigáda - OZ bere na vědomí

11.2. – stavba „Altánu“ – u rybníka u dětského hřiště bude postaven místo roztrhaného stanu obecní altán. K jeho stavbě bude svolána brigáda. - OZ bere na vědomí

11.3. – Čarodějnice 2017 – čarodějnice budou páleny na tradičním místě (u rybníka). Jejich hranice však z důvodu bezpečnosti okolní zástavby bude tvořena pouze z kusového dřeva – OZ bere na vědomí

11.4. – Starosta informoval přítomné o četnosti přistavení kontejneru na bioodpad. Kontejner bude přistavován dle potřeby, nejméně však jednou měsíčně – OZ bere na vědomí

11.5. Oprava přístupové komunikace ke hřbitovu – vlivem stavební činnosti související s opravou fary došlo k poškození přístupové komunikace ke hřbitovu. Po dohodě s investorem oprav objektu fary bude konečná úprava této komunikace provedena neprodleně po dokončení stavební činnosti vyžadující větší stavební techniku – OZ bere na vědomí

11.6. Dotace z krajského úřadu – místostarosta informoval přítomné zastupitele o záměru nového vedení Středočeského kraje poskytnout obcím do 2 tis obyvatel jednorázovou dotaci ve výši Kč 1 000,- na trvale bydlícího občana v obci – OZ bere na vědomí

11.7.  Obec v souvislosti s plánovaným rozvojem obce a s tím spojenými investice požádal občany, kteří v obci trvale žijí  ale nemají zde trvalý pobyt o zvážení možnosti sek k trvalému pobytu přihlásit. Tuto možnost na doby jednání zastupitelstva žádný z oslovených občanů nevyužil – OZ bere na vědomí

11.8. OZ děkuje panu Janu Podlešákovi za opravu výmolů v komunikaci v prostoru novostaveb.

11.9. OZ děkuje starostovi obce a účetní obce za přípravu podkladů na Audit hospodaření obce za rok 2016.

12. Závěr

Starosta poděkoval přítomným za účast a jednání obecního zastupitelstva Obce Grunta  ve 20.15 jednání obecního zastupitelstva ukončil. 

 

 

 

V Gruntě  26.3.2017

 

Zapisovatel:  Aleš Šibrava

Ověřovatel:  Martin Vokřál   

Starosta: Čeněk Pozdník

Vyvěšeno: 15. 4. 2017

Datum sejmutí: 1. 5. 2017

Zodpovídá: Správce Webu

Zpět