Navigace

Obsah

Zpět

Zápis č.2 z veřejného zasedání obecního zastupitelstva obce Grunta konaného dne 8.6.2022

Zápis č. 2 z veřejného zasedání obecního zastupitelstva Obce Grunta konaného dne 8.6.2022  v zasedací místnosti obecního úřadu Obce Grunta

 

Přítomní:   Aleš Šibrava, Josef Gygal, Eva Zelenková, Vladimír Zelinger, Martin Vokřál, Jiří Ložek,  MUDr. Ondřej Sobek CSc.

 

Program jednání obecního zastupitelstva

 1. Zahájení schůze OZ
 2. Program schůze OZ
 3. Volba zapisovatele a ověřovatele
 4. Kontrola usnesení ze dne 9.3.2022
 5. Určení počtu zastupitelů obecního zastupitelstva obce Grunta pro volební období 2022 až 2026
 6. Rozpočtové opatření č. 1/2022
 7. Schválení účetní závěrky obce Grunta za rok 2021
 8. Schválení závěrečného účtu obce Grunta za rok 2021
 9. Schválení smlouvy o poskytnuti produktu se společností Galileio Corporation s r.o.
 10. Dohoda o promítnutí palivového příplatku - společnost NYKOS a.s. Ždánice
 11. Žádost o pokračování podpory  - Linka Bezpečí
 12. Pacht pozemků
 13. Různé
 14. Usnesení
 15. Závěr

 

1. Zahájení  

Zastupitelstvo bylo zahájeno v 18.00 hod. přivítáním přítomných starostou obce, který zasedání řídil.

2. Program schůze

Starosta seznámil přítomné s programem zasedání. 

Hlasy: pro 7. Program schůze obecního zastupitelstva byl schválen bez doplnění a připomínek.

3. Volba zapisovatele a ověřovatele zápisu

Zapisovatelem zápisu byl navržen Aleš Šibrava, ověřovatelem MUDr. Ondřej Sobek CSc.

Hlasy: pro 7.  OZ  schvaluje návrh na zapisovatele a ověřovatele zápisu.

4. Kontrola usnesení ze dne 9.3.2022

Při kontrole usnesení ze zasedání ze dne 9.3.2022 nebyli zjištěny nedostatky a nebyly uplatněny žádné připomínky.

Hlasy: pro 7.  Kontrola usnesení ze dne 9.3.2022 Usnesení bylo schváleno.

5. Určení počtu zastupitelů obecního zastupitelstva obce Grunta pro volební obdob 2022 až 2026

Starosta obce přítomné zastupitele informoval o zákonem stanové povinnosti určit počet členů zastupitelstva obce pro volební období 2022 až 2026. V této souvislosti starosta obce navrhl počet 7 zastupitelů, který je totožný stávajícím stavem v probíhajícím volebním období.

Hlasy: pro 7. OZ stanovuje počet členů obecního zastupitelstva obce Grunta pro volební období 2022 až 2026 na 7.

6. Rozpočtové opatření č. 1/2022

Účetní obce Grunta pí. Iva Ouředníková seznámila přítomné zastupitele s návrhem rozsahu rozpočtového opatření č. 1/2022 a odůvodnila jeho obsah.

Hlasy: pro 7.  OZ schvaluje rozpočtové opatření č. 2/2022.

7. Účetní závěrka za rok 2021

Účetní obce Grunta pí. Iva Ouředníková seznámila přítomné zastupitele s účetní závěrkou za rok 2021 a odůvodnila její obsah.

Hlasy: pro 7.  OZ schvaluje účetní závěrku za rok 2021

8. Závěrečný účet  obce za rok 2021

Účetní obce Grunta paní Iva Ouředníková seznámila přítomné zastupitele s návrhem závěrečného účtu obce za rok 2020.  V rámci přezkoumání hospodaření obce za rok 2020 nebyly ze strany Krajského úřadu Středočeského kraje, odboru interního auditu a kontroly, zjištěny žádné nedostatky.

Hlasy: pro 7.  OZ schvaluje závěrečný účet obce Grunta za rok 2021 bez výhrad

9. Smlouva o poskytnutí produktu se společností Galileo Corporation s r.o.

Starosta obce přítomné zastupitele seznámil s návrhem smlouvy se společnosti Galileo Corporation s r.o. se sídlem Chomutov, Březenecká 4808, IČ: 254 48 714. Smlouva zajišťuje provoz redakčního systému a internetových stránek www.grunta.cz na serveru společnosti a s tím spojených služeb ve stávajícím rozsahu. Přijetím smlouva dochází ke zvýšení ceny za výše uvedené plnění a to o částku 950,- Kč bez DPH za rok. K daném zvýšení dochází  z důvodů  zvýšení cen v uplynulém období.

Hlasy: pro 7. OZ schvaluje smlouvu o poskytnutí produktu se společností Galileo Gorporation s r.o. se sídlem Chomutov, Březenecká 4808, IČ: 254 48 714

10. Dohoda o promítnutí palivového příplatku s akciovou společnosti NYKOS Ždánice

Starosta obce přítomné zastupitele seznámil s návrhem dohody s akciovou společností NYKOS Ždánice se sídlem Ždánice 170, 281 63 Kostelec nad Černými lesy, IČ: 250 85 000. Předmětem dohody je promítnutí zvýšení cen za pohonné hmoty do poskytovaných služeb ze strany jmenované Palivový příspěvek bude společností účtován do konce roku 2022 a jeho celková výše do konce letošního roku činní 13 613,- Kč.

Hlasy: pro 7. OZ schvaluje dohodu o promítnutí palivového příplatku s akciovou společností NYKOS Ždánice se sídlem Ždánice 170, 281 63 Kostelec nad Černými lesy, IČ: 250 85 000

11. Žádost o poskytování podpory - Linka bezpečí z.s.

Starosta obce přítomné zastupitele seznámil se žádostí z.s. Linka bezpečí o poskytnutí finanční podpory a zároveň přítomným zastupitelům navrhl totožnou výši podpory jako o uplynulém období tj.: 2 000,-  Kč. 

Hlasy: pro 7. OZ schvaluje poskytnutí podpory z.s. Linka bezpečí a to ve výši 2 000,- Kč.

12. Pacht pozemků parcelní číslo 625, 653 a 675 v k.ú. Grunta

Starosta obce Grunta seznámil přítomné zastupitele se žádostí společností POLINE s r.o. se sídlem Nebovidy čp. 73, 280 02 Kolín, IČ: 629 58 500 o pacht pozemků parcelní číslo 625, 653 a 675 v k.ú. Grunta. Záměr o propachtování pozemku řádně byl uveřejněn na úřední desce Obce Grunta ve lhůtě od 20.5.2022 do 8.6.202.

Na základě předložených písemností ze strany  žadatele, obecní zastupitelstvo obce Grunta konstatuje:

 1. Nesoulad parcelních čísel v podané „Žádosti o pacht nemovité věci“ (uvedena parc. č. 625, 653, 675) a přiloženému návrhu Smlouvy o zemědělském pachtu č. 1650/2021 (uvedena parc. č. 625/0, 645/0, 653/0)
 2. Nesoulad parcelních čísel ve firmou POLINE s.r.o. zaslaném návrhu Smlouvy o zemědělském pachtu č. 1650/2021 a katastru nemovitostí - parcelní čísla uvedená ve Smlouvě v katastru neexistují.
 3. Nesouhlas s celkovou koncepcí předložené Smlouvy o zemědělském pachtu, zejména ustanovení o možnostech vypovězení smlouvy.
 4. Dotčené pozemky 625, 653 (a ve smlouvě navrhovaný pozemek 645) jsou v rámci probíhajících KoPÚ v katastru obce Grunta určeny jako cesty, nikoliv jako pozemky vhodné k propachtování za účelem zemědělské hospodářské činnosti.

Na základě zjištěných skutečností, zejména s ohledem na probíhající KoPÚ , obecní zastupitelstvo obce Grunta pověřuj starostu k jednání o pachtu pouze pozemku č. 675, k.ú. Grunta. Současně obecní zastupitelstvo obce Grunta konstatuje, že v zájmu obce Grunta je udržet plnou kontrolu obce nad pozemky, které jsou určeny pro obecní komunikace - cesty, vč. polních a lesních cest vedených v Plánu společných zařízení KoPÚ.

Hlasy: pro 7. OZ zamítá žádost společnosti POLINE Nebovidy s r.o. se sídlem Nebovidy 72, 280 02 Kolín, IČ: 629 58 500 v předloženém rozsahu a současně pověřuje starostu obce k jednání o pachtu pozemku  parcelní číslo 675 v k.ú. Grunta

13. Různé

a) starosta obce seznámil přítomné zastupitelé se zpracováním Závěrečného vyhodnocení akce „Stavba vodovodu v obci Grunta“. ZVA bylo zasláno poskytovateli dotace - Státnímu fondu životního prostředí ČR a Krajskému úřadu Středočeského kraje.

b) Starosta přítomné zastupitelé informoval o vyhotovení leteckých snímků obce a současně předložil přítomným zastupitelům pracovní verze snímků.

c) V souvislosti s větším výskytem suchých a polorozpadlých  stromů (převážně bříz) na obecním pozemku parc. č. 4541 v k.ú. Kutná Hora (v lokalitě Malého Kuklíku) OZ obce Grunta rozhodlo o samotěžbě v daném prostoru. Samotěžba  bude formou letáků přednostně nabídnuta občanům obce a její podmínky budou na základě zjištěného zájmu následně upřesněny.

d) starosta poděkoval občanům obce a přítomným zastupitelům za pomoc při organizování obecní akci - Velikonoční stezka, Čarodějnice.

 

15. Závěr

Starosta poděkoval přítomným za účast na jednání obecního zastupitelstva Obce Grunta a v 19.00 hod. jednání obecního zastupitelstva ukončil. 

 

V Gruntě 12.6.2022

 

Zapisovatel:  Aleš Šibrava          

Ověřovatel:  MUDr. Ondřej Sobek, CSc.                             

Starosta: Aleš Šibrava

Vyvěšeno: 14. 6. 2022

Datum sejmutí: 30. 6. 2022

Zodpovídá: Aleš Šibrava

Zpět