Navigace

Obsah

Zpět

Zápis č.3 z veřejného zasedání obecního zastupitelstva obce Grunta konaného dne 24.8.2022

Zápis č. 3 z veřejného zasedání obecního zastupitelstva Obce Grunta konaného dne 24.8.2022  v zasedací místnosti obecního úřadu Obce Grunta

 

Přítomní:   Aleš Šibrava, Josef Gygal, Eva Zelenková, Vladimír Zelinger, Martin Vokřál, Jiří Ložek,  MUDr. Ondřej                                 Sobek CSc.

 

Program jednání obecního zastupitelstva

 1. Zahájení schůze OZ
 2. Program schůze OZ
 3. Volba zapisovatele a ověřovatele
 4. Kontrola usnesení ze dne 8.6.2022
 5. Rozpočtové opatření č. 2/2022
 6. Komplexní pozemkové úpravy Obce Grunta
 7. Žádost o pacht pozemku
 8. Územní plán obce Libenice
 9. Společnost Koramo – prodej pozemků
 10. ŘSD ČR – zkapacitnění komunikace I/38 a obchvat Města Kutná Hora
 11. Různé
 12. Usnesení
 13. Závěr

 

1. Zahájení  

Zastupitelstvo bylo zahájeno v 18.00 hod. přivítáním přítomných starostou obce, který zasedání řídil.

 

2. Program schůze

Starosta seznámil přítomné s programem zasedání. 

Hlasy: pro 7. Program schůze obecního zastupitelstva byl schválen bez doplnění a připomínek.

 

3. Volba zapisovatele a ověřovatele zápisu

Zapisovatelem zápisu byl navržen Aleš Šibrava, ověřovatelem Martinem Vokřál.

Hlasy: pro 7.  OZ  schvaluje návrh na zapisovatele a ověřovatele zápisu.

 

4. Kontrola usnesení ze dne 8.6.2022

Při kontrole usnesení ze zasedání ze dne 8.6.2022 nebyli zjištěny nedostatky a nebyly uplatněny žádné připomínky.

Hlasy: pro 7.  Kontrola usnesení ze dne 8.6..2022 Usnesení bylo schváleno.

 

5. Rozpočtové opatření č. 2/2022

Účetní obce Grunta pí. Iva Ouředníková seznámila přítomné zastupitele s návrhem rozsahu rozpočtového opatření č. 2/2022 a odůvodnila jeho obsah.

Hlasy: pro 7.  OZ schvaluje rozpočtové opatření č. 2/2022.

 

6. Komplexní pozemkové úpravy Obce Grunta

Starosta obce spolu s místostarostou seznámil přítomné zastupitele s probíhající komplexními pozemkovými úpravami, které probíhají v katastru obce Grunta. Ze strany Státního pozemkového úřadu, který pro obec zajišťuje komplexní pozemkovou úpravu byla předložena žádost o projednání a schválení aktualizace „Plánu společných zařízení“ a žádost o projednání priorit realizace prvků plánu společných zařízení.

Hlasy: pro 7.

 1. OZ schvaluje aktualizovaný plán společných zařízení při komplexních pozemkových  úpravách v katastrálním území obce Grunta
 2. OZ schvaluje priority realizace prvků společných zařízení při komplexních pozemkových  úpravách v katastrálním území obce Grunta

 

7. Pacht pozemku parcelní číslo 675 v k.ú. Grunta

Starosta obce Grunta seznámil přítomné s úpravou smlouvy o zemědělském pachtu se společností POLINE s r.o. se sídlem Nebovidy čp. 73, 280 02 Kolín, IČ: 629 58 500 na pozemek parcelní číslo 625 v k.ú. Grunta, která byla již projednávána na jednání OZ obce Grunta dne 8.6.2022.

Na základě diskuse k danému bodu byl ze strany členů OZvznesen požadavek o rozšíření projednané smlouvy o smluvní závazek pachtýřezajistit pro propachtovatele na základě jeho požadavku údržbu (sekání) doplňkové polní cesty DC 12, která bude realizována v rámci komplexních pozemkových úprav katastrálního území Grunta.

Hlasy: pro 7. OZ  pověřuje starostu k dopracování pachtovní smlouvy se společností POLINE s r.o. se sídlem Nebovidy čp. 73, 280 02 Kolín, IČ: 629 58 500 ve smyslu závěru jednání obecního zastupitelstva obce Grunta.

 

8.Územní plán obce Libenice

Starosta přítomné zastupitele informoval o započetí prací na novém územním plánu obce Libenice

Hlasy: pro 7. OZ bere na vědomí započetí prací na novém územním plánu obce Libenice

 

9. Prodej pozemků společnosti Koramo

Starosta přítomné zastupitele informoval o podmínkách prodeje majetku z majetkové podstaty  dlužníka  společnosti KORAMO s r.o. se sídlem Kutná Hora – Šipší, Sportovců 1, IČ 271 58 691.  Předmětem prodeje jsou pozemky zapsané na listu vlastnictví č. 373  pro katastrální území a obec Grunta.  Pozemky na tomto listu vlastnictví se prodávají v celkové hodnotě 4 685 903,- Kč. Starosta konstatoval, že předmětná cena za pozemky je svou výši mimo finanční možnosti obce a obec se nebude o koupi pozemků ucházet.

Hlasy: pro 7. OZ bere na vědomí prodej pozemků zapsaných na listu vlastnictví č. 737 pro obec a katastrální území Grunta v rámci prodeje majetku z majetkové podstaty dlužníka společnosti KORAMO s r.o. se sídlem Kutná Hora – Šipší, Sportovců 1, IČ 271 58 691

 

10. Zkapacitnění komunikace I/38 (Kolín - Čáslav); obchvat města Kutná Hora

jednání, které bylo vyvoláno Ředitelstvím silnic a dálnic ČR. Předmětem tohoto jednání, které proběhlo dne 23.3.2022 bylo seznámení přítomných zástupců měst a obcí se zamýšleným výhledovým  zkapacitněním  komunikace I/38 a s vybudováním obchvatu města Kutná Hora. V současné době jsou pro obě stavby, které by měly realizovány koordinovaně, zpracovávány tzv. dopravní modely s prognózami intenzity dopravy na základě kterých budou následně zpracovány návrhy technického řešení.

Hlasy: pro 7. OZ bere na vědomí započetí přípravných prací na stavbách "zkapacitnění silnice I/38"  a obchvat města Kutná Hora.

 

11. Různé

 • starosta obce přítomné zastupitelé  informoval o konání „Dne pro děti“ který bude spojen s Grunteckým  posvícením. Akce proběhne dne 17.9.2022 od 14:00 hod.
 • starosta přítomné zastupitelé informoval o plánu investic na rok 2023:
 1. zateplení budovy OÚ Grunta a s tím spojená změna vytápění objektu
 2. rekonstrukce komunikace „za rybníkem“; v současné době jsou ze strany obce připravovány podklady pro              podání žádosti na MMR ČR. V případě přiznání dotace, realizace stavby v druhé 1/2  roku 2023.
 • o samovýrobu dřeva projevilo na základě informací obce 13 občanů. V rámci jednání OZ byla předložena tzv.  „Smlouva o samovýrobě“, která bude s jednotlivými zájemci uzavřena. V rámci projednávání bodu bylo  schváleno, že smlouva o samovýrobě dřeva bude uzavřena pouze se zájemci, kteří mají v obci trvalý pobyt.         
 • v rámci jednání zastupitelstva byla diskutována možnost přijetí takových dopravně inženýrských opatření, která by vedla ke zklidnění dopravy  na hlavní silnici v obci. Možnosti přijetí takovýchto opatření  prověří starosta obce a o možném řešení bude informovat na  příštím zasedání OZ obce Grunta.
 • starosta přítomné zastupitelé informoval o zaslepení povodních přípojek  napojených na obecní study .                      Zaslepení bylo provedeno v souladu s usnesením zastupitelstva č. 4 ze dne  22.9.2021
 • starosta v závěru schůze poděkoval zastupitelům za práci v obecním zastupitelstvu obce Grunta  v končícím            funkčním období

15. Závěr

Starosta poděkoval přítomným za účast na jednání obecního zastupitelstva Obce Grunta a v 19.25 hod. jednání obecního zastupitelstva ukončil. 

 

V Gruntě 30.8.2022

 

Zapisovatel:  Aleš Šibrava 

Ověřovatel:  Martin Vokřál                             

Starosta: Aleš Šibrava

 

Vyvěšeno: 12. 9. 2022

Datum sejmutí: 28. 9. 2022

Zodpovídá: Aleš Šibrava

Zpět